Niepubliczny Żłobek
„PIEKARCZYK”
82-300 Elbląg, ul Niemcewicza 1

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania Placówki zwanej w dalszej części Niepublicznym Żłobkiem.

2. Organem prowadzącym Żłobek jest Grażyna Derebecka oraz Aleksandra Urbańska, prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą: Grażyna Derebecka Aleksandra Urbańska s.c., z siedzibą w Elblągu przy ul. Niemcewicza 1

3. Pełna nazwa Placówki:

Niepubliczny Żłobek

„PIEKARCZYK”

Elbląg, ul Niemcewicza 1

Grażyna Derebecka Aleksandra Urbańska s.c

NIP: 578-312-26-37

82-300 Elbląg, ul. Niemcewicza 1

4. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Elbląga

5. Nadzór sanitarno‐epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w Elblągu

6. Żłobek używa pieczęci o treści:

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole

PIEKARCZYK

NIP 578-312-26-37 REGON 3658291580

tel. 607-911-778, 606-309-804, e‐mail: piekarczyk.elblag@gmail.com

§2

Żłobek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45, poz.235),zwanej dalej ustawą.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawiewymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. 2011 nr69, poz.367).

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie zakresuprogramów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza orazdziennego opiekuna (Dz.U. 2011 nr 69, poz. 368)

4. Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§3

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy. Są to w szczególności:

1. Opieka nad dziećmi do lat 3, w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

2. Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3. Zajęcia opiekuńczo‐wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny właściwe do wieku dziecka.

§4

Zakres i sposób realizacji zadań żłobka:

1. Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienieim opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka.

3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

4. Zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

5. Troska o rozwój umysłowy dziecka.

6. Kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia i współdziałania w gronie rówieśników.

7. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.

8. Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

9. Zapewnienie dzieciom prawidłowego wyżywienia, przestrzeganie zasad higienicznych.

§5

Żłobek, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:

1. dobrem dziecka

2. potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych

3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka

ROZDZIAŁ III

WARUNKI PRZYJMOWANIA I SKREŚLANIA WYCHOWANKÓW

§6

1. Dzieci przyjmowane są do żłobka w wyniku rekrutacji

2. Kwalifikacji dziecka do żłobka dokonuje się na podstawie złożonej w wyznaczonym terminie w siedzibie żłobka, Karty zgłoszenia dziecka

3. Pierwszeństwo przyjęcia do żłobka ma dziecko posiadające rodzeństwo w żłobku oraz dziecko z rodziny w trudnej sytuacji materialno‐bytowej.

§7

1. Przyjęcie dziecka do żłobka na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno‐prawnej oświadczenie usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lubjednym z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka a dyrektorem żłobka oraz po uiszczeniuopłaty wpisowej.

2. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

§8

1. Rozwiązanie umowy, następuje w przypadkach przewidzianych umową.

2. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

§9

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora żłobka, w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie prawni:

• nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu i procedur

• nie wywiązują się z terminowego regulowania opłat, wynikających przede wszystkim z zawartej umowy cywilno‐prawnej

• zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno‐wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce

• nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej dłużej, niż 10 dni roboczych

• nie współpracują z opiekunami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka

• gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci

2. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się Rodzicom / Opiekunom prawnym lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości żłobka.

3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie można złożyć do organu prowadzącego żłobek.

ROZDZIAŁ IV

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I ZASADY ODPŁATNOŚCI

§10

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:

1. opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych do żłobka

2. dotacji z budżetu gminy

§11

1. Opieka w żłobku jest odpłatna.

2. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z :

1) jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej

2) stałej opłaty miesięcznej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce

3) opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce, na warunkach określonych w zawartej umowie cywilno‐prawnej

3. Wysokość opłaty wpisowej i stałej ustala raz w roku dyrektor żłobka.

4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala dyrektor. Opłata wpisowa wnoszona jest najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6. Opłaty stała i za wyżywienie wnoszone są z góry do 5‐go dnia każdego miesiąca.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on:

• zamieszczony na stronie internetowej placówki

• dostępny w gabinecie dyrektora

2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w żłobku nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu

3. Statut został opracowany przez dyrektora żłobka

4. Zmian w statucie dokonuje dyrektor żłobka

5. Żłobek prowadzi działalność opiekuńczo‐wychowawczą. Żłobek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

6. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Elbląga