Niepubliczne Przedszkole
„PIEKARCZYK”
82-300 Elbląg, ul Niemcewicza 1

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania Placówki zwanej w dalszej części Niepublicznym Przedszkolem.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Grażyna Derebecka oraz Aleksandra Urbańska, prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą: Grażyna Derebecka Aleksandra Urbańska s.c., z siedzibą w Elblągu przy ul. Niemcewicza 1

3. Pełna nazwa Placówki:

Niepubliczne Przedszkole

„PIEKARCZYK”

Elbląg, ul Niemcewicza 1

Grażyna Derebecka Aleksandra Urbańska s.c

NIP: 578-312-26-37

82-300 Elbląg, ul. Niemcewicza 1

4. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Kuratorium Oświaty w Olsztynie

5. Nadzór sanitarno‐epidemiologiczny nad placówką sprawują odpowiednie służby sanitarne w Elblągu

6. Przedszkole używa pieczęci o treści:

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole

PIEKARCZYK

NIP 578-312-26-37 REGON 3658291580

tel. 607-911-778, 606-309-804, e‐mail: piekarczyk.elblag@gmail.com

§2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

3. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

4. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

5. Niniejszego statutu

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§3

1. Celem przedszkola jest:

• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

• wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy,

• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

• troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach i grach sportowych,

• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

• wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

• kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,

• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.

§4

Zakres i sposób realizacji zadań żłobka:

1. Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnieniem opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka.

3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

3. Zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

4. Troska o rozwój umysłowy dziecka.

5. Kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia i współdziałania w gronie rówieśników.

6. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.

7. Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

8. Zapewnienie dzieciom prawidłowego wyżywienia, przestrzeganie zasad higienicznych.

§5

Przedszkole, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:

1. dobrem dziecka

2. potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych

3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka

ROZDZIAŁ III

WARUNKI PRZYJMOWANIA I SKREŚLANIA WYCHOWANKÓW

§6

1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola w wyniku rekrutacji

2. Kwalifikacji dziecka do przedszkola dokonuje się na podstawie złożonej w wyznaczonym terminie w siedzibie żłobka, Karty zgłoszenia dziecka

3. Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola ma dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu oraz dziecko z rodziny w trudnej sytuacji materialno‐bytowej.

§7

1. Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny następuje na podstawie umowy cywilno‐prawnej oświadczenie usług, zawartej między stronami, tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lubjednym z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka a dyrektorem żłobka oraz po uiszczeniuopłaty wpisowej.

2. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w ciągu całego roku szkolnego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

§8

1. Rozwiązanie umowy, następuje w przypadkach przewidzianych umową.

2. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.

§9

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności, gdy rodzice/opiekunowie prawni:

• nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu i procedur

• nie wywiązują się z terminowego regulowania opłat, wynikających przede wszystkim z zawartej umowy cywilno‐prawnej

• zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno‐wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce

• nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej dłużej, niż 10 dni roboczych

• nie współpracują z opiekunami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka

• gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci

2. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków żłobka przekazuje się Rodzicom / Opiekunom prawnym lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości żłobka.

3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie można złożyć do organu prowadzącego przedszkole.

ROZDZIAŁ IV

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I ZASADY ODPŁATNOŚCI

§10

Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:

1. opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych do żłobka

2. dotacji z budżetu gminy

§11

1. Opieka w przedszkolu jest odpłatna.

2. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z :

1) jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej

2) stałej opłaty miesięcznej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce

3) opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce, na warunkach określonych w zawartej umowie cywilno‐prawnej

3. Wysokość opłaty wpisowej i stałej ustala raz w roku dyrektor przedszkola.

4. Wysokość opłaty za wyżywienie ustala dyrektor

5. Opłata wpisowa wnoszona jest najpóźniej w dniu podpisania umowy

6. Opłaty stała i za wyżywienie wnoszone są z góry do 5‐go dnia każdego miesiąca.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

1. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu, zostaje on:

• zamieszczony na stronie internetowej placówki

• dostępny w gabinecie dyrektora

2. Regulaminy wewnętrzne obowiązujące w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu

3. Statut został opracowany przez dyrektora przedszkola

4. Zmian w statucie dokonuje dyrektor przedszkola

5. Przedszkole prowadzi działalność oświatową. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

6. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Rejestru Przedszkoli