Ogłoszenie o naborze

 

Uprzejmie informujemy, iż Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Piekarczyk” ogłasza I rundę naboru dzieci do żłobka w ramach projektu pn. „Żłobek Piekarczyk – wspomaga rodziców na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wsparcie w postaci usług żłobkowych kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na obszarze Miasta Elbląg, które są wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, należących do jednej z następujących grup:

 • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy Kodeks Pracy,
 • Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim),

bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd lub orientację seksualną.

 

Ze względu na specyfikę udzielanego wsparcia do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które rozpoczęły ostatni kwartał urlopu macierzyńskiego (o ile nie będą korzystać z urlopu rodzicielskiego), rodzicielskiego lub wychowawczego.

 

Do Żłobka zostanie przyjętych 20 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach I rundy naboru: od 11.06.2021 do 24.06.2021 do godz. 15.00. Liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego.

 

Aby zgłosić się do projektu należy:

 • przesłać formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie – do pobrania ze strony internetowej http://www.piekarczyk.elblag.pl lub w Biurze Projektu (Niepubliczny Żłobek „Piekarczyk”, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 82-300 Elbląg), wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć w czasie trwania procesu rekrutacyjnego, w jednej z poniższych form:
 • osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Projektu;
 • przesłać w formie skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres: elblag@gmail.com.
 • dołączyć formularza zgłoszeniowego podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

 

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.

 

Zebrane formularze zostaną zweryfikowane formalnie pod kątem spełniania warunków uczestnictwa w projekcie.
W oparciu o zebrane formularze zostanie przygotowana lista rankingowa zawierająca wykaz osób, które kwalifikują się do objęcia wsparciem w postaci usług żłobkowych oraz lista rezerwowa. Z osobami, które podczas rekrutacji uzyskają najwyższą liczbę punktów (przyznanych zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie), skontaktujemy się w celu dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym, tj.:

 • oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia –  wraz z przedstawionym do wglądu aktem urodzenia dziecka;
 • w przypadku osób pracujących, osób przebywających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim – zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 
 • w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z PUP/oświadczenie uczestnika o statusie osoby bezrobotnej;
 • w przypadku osób biernych zawodowo – oświadczenia o statusie osoby biernej zawodowo
 • kserokopii orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności rodzica i/lub dziecka lub zaświadczenie lekarskie (jeżeli dotyczy).

W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy rankingowej, a na jego miejsce wybrana zostanie osoba z listy rezerwowej.

 

Z uczestnikami projektu zostaną podpisane następujące dokumenty:

 • deklaracja uczestnictwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • umowa na świadczenie usług żłobkowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udzielanego wsparcia oraz wzorami dokumentów.

 

Deklaracja uczestnictwa