08.08.2022

 

Ogłoszenie o naborze

 

Uprzejmie informujemy, iż Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Piekarczyk” ogłasza IV rundę naboru dzieci do żłobka w ramach projektu pn. „Żłobek Piekarczyk – wspomaga rodziców na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wsparcie w postaci usług żłobkowych kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na obszarze Miasta Elbląg, które są wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, należących do jednej z następujących grup:

 • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy Kodeks Pracy,
 • Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim),

bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd lub orientację seksualną.

 

Ze względu na specyfikę udzielanego wsparcia do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które rozpoczęły ostatni kwartał urlopu macierzyńskiego (o ile nie będą korzystać z urlopu rodzicielskiego), rodzicielskiego lub wychowawczego.

 

Rekrutacja prowadzona jest z uwagi na przejście z dniem 01.09.2022, części dzieci uczestników projektu do przedszkola. Wsparcie w ramach projektu będzie udzielone na okres maksymalnie do 30.06.2023r.

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach IV rundy naboru: od 08.08.2022 do 22.08.2022 do godz. 15.00. Liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego.

 

Aby zgłosić się do projektu należy:

 • przesłać formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie – do pobrania ze strony internetowej http://www.piekarczyk.elblag.pl lub w Biurze Projektu (Niepubliczny Żłobek „Piekarczyk”, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 82-300 Elbląg), wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć w czasie trwania procesu rekrutacyjnego, w jednej z poniższych form:

−        osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Projektu;

−        przesłać w formie skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres: piekarczyk.elblag@gmail.com.

 • dołączyć do formularza zgłoszeniowego podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

 

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.

 

Zebrane formularze zostaną zweryfikowane formalnie pod kątem spełniania warunków uczestnictwa w projekcie.
W oparciu o zebrane formularze zostanie przygotowana lista rankingowa zawierająca wykaz osób, które kwalifikują się do objęcia wsparciem w postaci usług żłobkowych oraz lista rezerwowa. Z osobami, które podczas rekrutacji uzyskają najwyższą liczbę punktów (przyznanych zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie), skontaktujemy się w celu dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym, tj.:

 • oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia –  wraz z przedstawionym do wglądu aktem urodzenia dziecka;
 • w przypadku osób pracujących, osób przebywających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim – zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 
 • w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenia z PUP/oświadczenie uczestnika o statusie osoby bezrobotnej;
 • w przypadku osób biernych zawodowo – oświadczenia o statusie osoby biernej zawodowo
 • kserokopii orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności rodzica i/lub dziecka lub zaświadczenia lekarskiego (jeżeli dotyczy).

 

W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy rankingowej, a na jego miejsce wybrana zostanie osoba z listy rezerwowej.

Z uczestnikami projektu zostaną podpisane następujące dokumenty:

 • deklaracja uczestnictwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • umowa na świadczenie usług żłobkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji  oraz wzorami dokumentów.

 

         
  Deklaracja uczestnictwa – załącznik Klauzula RODO – załącznik Formularz zgłoszeniowy – załącznik  
  Regulamin rekrutacji – załącznik Oświadczenie uczestnika – załącznik Umowa – załącznik  

 

 

 

 

 


01.01.2022

 


Projekt pn. „Żłobek Piekarczyk – wspomaga rodziców na rynku pracy” współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada wzrost szans na podjęcie lub
utrzymanie zatrudnienia przez 20 osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkujących na obszarze
miasta Elbląg, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i bieżące funkcjonowanie 20 nowych miejsc opieki nad
dziećmi w Niepublicznym Żłobku „Piekarczyk” w Elblągu.
W efekcie realizacji projektu – minimum 20 osób znajdzie zatrudnienie lub utrzyma obecne
zatrudnienie, dzięki zapewnieniu opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobka.
Wartość realizowanego projektu: 841 295,50zł
Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 799 230,72zł

 


Ogłoszenie o naborze (II tura)

 

Uprzejmie informujemy, iż Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Piekarczyk” ogłasza II rundę naboru dzieci do żłobka w ramach projektu pn. „Żłobek Piekarczyk – wspomaga rodziców na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wsparcie w postaci usług żłobkowych kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na obszarze Miasta Elbląg, które są wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, należących do jednej z następujących grup:

 • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy Kodeks Pracy,
 • Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim),

bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd lub orientację seksualną.

 

Ze względu na specyfikę udzielanego wsparcia do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które rozpoczęły ostatni kwartał urlopu macierzyńskiego (o ile nie będą korzystać z urlopu rodzicielskiego), rodzicielskiego lub wychowawczego.

 

Do Żłobka zostanie przyjęte 1 dziecko w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach II rundy naboru: od 24.09.2021 do 1.10.2021 do godz. 15.00. Liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego.

 

Aby zgłosić się do projektu należy:

przesłać formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie – do pobrania ze strony internetowej http://www.piekarczyk.elblag.pl lub w Biurze Projektu (Niepubliczny Żłobek „Piekarczyk”, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 82-300 Elbląg), wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć w czasie trwania procesu rekrutacyjnego, w jednej z poniższych formie:

 • osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Projektu;
 • przesłać w formie skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres: piekarczyk.elblag@gmail.com.
 • dołączyć formularza zgłoszeniowego podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

 

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.

 

Zebrane formularze zostaną zweryfikowane formalnie pod kątem spełniania warunków uczestnictwa w projekcie.
W oparciu o zebrane formularze zostanie przygotowana lista rankingowa zawierająca wykaz osób, które kwalifikują się do objęcia wsparciem w postaci usług żłobkowych oraz lista rezerwowa. Z osobami, które podczas rekrutacji uzyskają najwyższą liczbę punktów (przyznanych zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie), skontaktujemy się w celu dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym, tj.:

 • oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia –  wraz z przedstawionym do wglądu aktem urodzenia dziecka
 • w przypadku osób pracujących, osób przebywających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim – zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 
 • w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z PUP/oświadczenie uczestnika o statusie osoby bezrobotnej;
 • w przypadku osób biernych zawodowo – oświadczenia o statusie osoby biernej zawodowo
 •  kserokopii orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności rodzica i/lub dziecka lub zaświadczenie lekarskie (jeżeli dotyczy).

W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy rankingowej, a na jego miejsce wybrana zostanie osoba z listy rezerwowej.

 

Z uczestnikami projektu zostaną podpisane następujące dokumenty:

 • deklaracja uczestnictwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • umowa na świadczenie usług żłobkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udzielanego wsparcia oraz wzorami dokumentów.Ogłoszenie o naborze

 

Uprzejmie informujemy, iż Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Piekarczyk” ogłasza I rundę naboru dzieci do żłobka w ramach projektu pn. „Żłobek Piekarczyk – wspomaga rodziców na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wsparcie w postaci usług żłobkowych kierowane jest do osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących na obszarze Miasta Elbląg, które są wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 oraz do osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, należących do jednej z następujących grup:

 • Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy Kodeks Pracy,
 • Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim),

bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, światopogląd lub orientację seksualną.

 

Ze względu na specyfikę udzielanego wsparcia do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które rozpoczęły ostatni kwartał urlopu macierzyńskiego (o ile nie będą korzystać z urlopu rodzicielskiego), rodzicielskiego lub wychowawczego.

 

Do Żłobka zostanie przyjętych 20 dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

 

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach I rundy naboru: od 11.06.2021 do 24.06.2021 do godz. 15.00. Liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego.

 

Aby zgłosić się do projektu należy:

 • przesłać formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie – do pobrania ze strony internetowej http://www.piekarczyk.elblag.pl lub w Biurze Projektu (Niepubliczny Żłobek „Piekarczyk”, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1, 82-300 Elbląg), wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć w czasie trwania procesu rekrutacyjnego, w jednej z poniższych form:
 • osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Projektu;
 • przesłać w formie skanu za pomocą poczty elektronicznej na adres: piekarczyk.elblag@gmail.com.
 • dołączyć formularza zgłoszeniowego podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

 

Złożenie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.

 

Zebrane formularze zostaną zweryfikowane formalnie pod kątem spełniania warunków uczestnictwa w projekcie.
W oparciu o zebrane formularze zostanie przygotowana lista rankingowa zawierająca wykaz osób, które kwalifikują się do objęcia wsparciem w postaci usług żłobkowych oraz lista rezerwowa. Z osobami, które podczas rekrutacji uzyskają najwyższą liczbę punktów (przyznanych zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie), skontaktujemy się w celu dostarczenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym, tj.:

 • oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o sprawowaniu opieki nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia –  wraz z przedstawionym do wglądu aktem urodzenia dziecka;
 • w przypadku osób pracujących, osób przebywających na urlopie rodzicielskim/macierzyńskim – zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu/przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 
 • w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z PUP/oświadczenie uczestnika o statusie osoby bezrobotnej;
 • w przypadku osób biernych zawodowo – oświadczenia o statusie osoby biernej zawodowo
 • kserokopii orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności rodzica i/lub dziecka lub zaświadczenie lekarskie (jeżeli dotyczy).

W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie uczestnik zostanie skreślony z listy rankingowej, a na jego miejsce wybrana zostanie osoba z listy rezerwowej.

 

Z uczestnikami projektu zostaną podpisane następujące dokumenty:

 • deklaracja uczestnictwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • umowa na świadczenie usług żłobkowych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udzielanego wsparcia oraz wzorami dokumentów.

 

 

 

  Deklaracja uczestnictwa – załącznik Klauzula RODO – załącznik Formularz zgłoszeniowy – załącznik  
  Regulamin rekrutacji – załącznik Oświadczenie uczestnika – załącznik Ogłoszenie o naborze – załącznik  
    Umowa – załącznik